Šaudyklos naudojimo ir saugaus elgesio joje taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Šaudykla – saugiai šaudyti iš šaunamųjų ginklų pritaikyta vietovė.
  • Ugnies linija – šaudyklos vieta, iš kurios šaudoma.
  • Ugnies zona – šaudyklos dalis tarp ugnies linijos ir taikinio.
  • Šaudymo vieta – pažymėta šaulio stovėjimo vieta iš kurios jis privalo šaudyti.
  • Pasirengimo šaudyti zona – šaudyklos dalis iki ugnies linijos, skirta asmenims, kurie rengiasi šaudyti, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti.
  • Saugos zona – šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.
  • Šaudymo vadovas – už saugų šaudymą atsakingas asmuo. Šaudymo vadovu skiriamas vienas iš instruktorių ar teisėjų.
  • Instruktorius – asmuo, padedantis šaudymo vadovui vesti šaudymo pratybas (varžybas).
 2. Šaudykla naudojama nuo 9.00 val. iki 18.00 val., arba pagal poreikį ir kitomis valandomis iš anksto susitarus su interesantais.
 3. Šaudykla ir instruktoriaus pagalba gali naudotis šie asmenys:
  • turintys galiojantį medžiotojo bilietą;
  • turintys galiojantį leidimą šaunamajam ginklui;
  • susipažinę su naudojimosi šaudykla ir saugaus elgesio joje taisyklėmis, pasirašę šaudyklos saugaus elgesio žurnale, dalyvaujant instruktoriui;
 1. Į šaudyklą neįleidžiami asmenys, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų, vaistų, galinčių pakenkti gebėjimui saugiai šaudyti ir sukelti pavojų šaudykloje esantiems žmonėms.
 2. Varžybų, renginių metu į šaudyklą įleidžiami asmenys, įtraukti į varžybų registracijos sąrašą (užsiregistravę varžyboms ar treniruotei atvykę), turintys galiojantį medžiotojo bilietą arba/ir galiojantį leidimą šaunamajam ginklui ir/arba susipažinę su šaudyklos naudojimo ir saugaus elgesio juose taisyklėmis ir pasirašę šaudyklos registracijos žurnale. Su nurodytais asmenimis šaudykloje gali lankytis ir juos lydintys asmenys, gyvūnai, tačiau už jų saugumą, elgesį, apsaugos priemonių naudojimą atsako juos atsivežęs ar pasikvietęs asmuo. Asmenims be registruoto šaulio priežiūros ir šaudymo vadovo ar instruktoriaus leidimo šaudyklos teritorijoje būti griežtai draudžiama.
 3. Varžybų, renginių metu kiti lankytojai, varžybų stebėtojai bei varžybų dalyviai, nedalyvaujantys konkrečiu metu varžybų rungtyse, gali būti šaudykloje ne šaudymo zonose ir ne arčiau kaip 10 metrų iki ugnies linijos.
 4. Įvykus nelaimingam atsitikimui šaudykloje, apie įvykį lankytojai turi nedelsiant pranešti šaudymo vadovui, kuris, esant būtinybei, suteikia nukentėjusiajam/iajai pirmąją medicininę pagalbą ir/ar iškviečia greitąją medicininę pagalbą.
 5. Šaudyklose draudžiama šaudyti šaudmenimis su trasuojančiomis, padegamosiomis, sprogstamosiomis, guminėmis, šarvamušėmis kulkomis, su kulkomis, turinčiomis kieto metalo šerdį ar kieto metalo apvalkalą, taip pat iš ginklų ir šaudmenų, kuriais šaudyti šaudykla nepritaikyta.

 

II. ŠAUDYKLOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

 1. Skriejančių taikinių šaudymui skirtoje šaudykloje gali būti šaudoma iš lygiavamzdžių ginklų, ne stambesniais kaip 2,5 milimetrų skersmens šratais ir pneumatiniais ginklais.
 2. Įrenginiai, įranga naudojama šaudymo metu – lėkštučių paleidimo įrengimai, griūnantys metaliniai taikiniai.
 3. Šaudykloje taikinių paruošimas vykdomas taip, kad užtaisyto ir nukreipto šūviui ginklo kryptimi būtų užtikrinamas 250 metrų šūviui saugus atstumas (šaudant lygiavamzdžiais ginklais) ir 300 metrų atstumas šaudant pneumatiniais ginklais; krentantys, skrendantys sveiki taikiniai nesužeistų šaudyklos lankytojų; šaulio šaudymo vieta aiškiai pažymėta; šaudymo pozicijos sunumeruotos ir aiškiai suprantamos; išdėstomų užduočių šaudymo kryptys neprivalo būti pastovios, tačiau jų žymėjimas šauliui būtų aiškiai suprantamos, užtikrinant šūvio saugumo reikalavimus;
 4. Ginklų, kuriais galima šaudyti, kategorijos, rūšys, kalibrai:
  • C kategorijos ginklai.
  • Lygiavamzdžiai šautuvai nuo 410 iki 12 kalibro, pneumatiniai ginklai iki 5,5 mm kalibro.

III. GINKLŲ PANAUDOJIMO ŠAUDYKLOJE TVARKA 

 1. Ginklai skirti su šaudyklos eksploatavimu susijusiai ūkinei komercinei veiklai, įsigyjami, laikomi, įregistruojami, perregistruojami, apskaita tvarkoma policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.
 2. Taisyklių nustatyta tvarka šaudymo pratyboms ar varžyboms, vykstančioms šaudykloje, fiziniams ar juridiniams asmenims nuomojami šaudyklos saugykloje turimi ginklai, taip pat parduodami šaudmenys.
 3. Šaudykloje fiziniams asmenims leidžiama šaudyti iš fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių ginklų ir (arba) naudojant fiziniams, juridiniams asmenims priklausančius šaudmenis. Šaudymo vadovas sutikrina fizinio asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ar nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu (pateiktais šaudmenimis) ir tik po to, jei duomenys atitinka, leidžia šaudyti iš šio ginklo ar naudojant pateiktus šaudmenis leidimą pateikusiam ar kitam asmeniui, taip pat ir neturinčiam leidimo, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis ginklą, jeigu ginklą perduodantis asmuo yra šalia asmens, kuriam laikinai perduodamas naudoti ginklas.
 4. Ginklai į šaudyklą įnešami ir išnešami neužtaisyti ir tik dėkluose, o šaudmenys – dėtuvėse.
 5. Išimti iš dėklo ir užtaisyti ginklą leidžiama tik ugnies linijoje, ginklo vamzdis užtaisymo metu visada turi būti nukreiptas nuo žmonių į ugnies linijos pusę.
 6. Šaudymo metu ugnies linijoje gali būti tik šaudymo vadovas, instruktoriai ir tie asmenys, kurie atlieka šaudymo pratimus.
 7. Tarpuose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į ugnies zonos pusę ir tik po to, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Tuščias ginklas gali būti laikinai paliekamas tam skirtose atramose, bet tik savininkui jį prižiūrint.
 8. Šaudymas turi būti sustabdytas arba baigiamas savarankiškai:8.1 kilus gaisrui šaudyklos teritorijoje;
  8.2 ugnies zonoje pasirodžius žmonėms, gyvūnams arba kitoms netikėtoms kliūtims;
  8.3. bet kuriam asmeniui, pastebėjusiam netikėtą kliūtį, pavojų arba grėsmę šaudyklos lankytojų saugumui, sušukus komandą: „nustoti šaudyti“;
  8.4. kilus abejonei dėl saugaus šūvio ar kitokių priežasčių, dėl kurių šaulys negali saugiai šauti.
 9. Nutraukus šaudymą (dėl bet kurių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo arba instruktoriaus leidimą (komandą).
 10. Kilus nesklandumams, būtina nedelsiant kreiptis į šaudymo vadovą.
 11. Kiekvienas asmuo, baigęs šaudyti, privalo sutvarkyti savo ginklą ir šaudymo vietą.
 12. Šaudykloje griežtai draudžiama:
  • išduoti netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;
  • taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;
  • šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo vadovo leidimo (komandos) (išskyrus atvejį, kai šaudo pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir tai yra žinoma šaudymo vadovui);
  • atsukti ginklą į žmones, gyvūnus;
  • laikyti ginklą užtaisytą kai ugnies zonoje yra žmonės ar gyvūnai;
  • laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo panaudojimo poreikio;
  • be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;
  • liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;
  • šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;
  • išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
  • šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;
  • naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

IV. ŠAUDYMO VADOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus ir turi pakankamą kvalifikaciją. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
 2. Šaudymo vadovas prieš pradedant šaudyti privalo patikrinti, ar šaudymo zona pažymėta įspėjamaisiais ženklais.
 3. Šaudymo vadovas privalo prižiūrėti bet kokius šaudykloje vykdomus šaudymus.
 4. Šaudymo vadovas šaudykloje atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi nustatytų reikalavimų. Jo nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys, taip pat visi aptarnaujantys šaudyklą asmenys.
 5. Šaudymo vadovas privalo sutikrinti fizinio asmens leidime, patvirtinančiame teisę laikyti ir nešioti ginklą, nurodytus ginklo duomenis su jo pateiktu ginklu ir tik tada, jei duomenys atitinka, leisti šaudyti iš šio ginklo.
 6. Šaudymo vadovas privalo instruktuoti apie šaudyklos bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus asmenis, norinčius šaudyti šaudykloje, bei duoti šiems asmenims pasirašyti instruktažo žurnale. Instruktažas neprivalomas, jeigu šaudyti pageidauja pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys ir šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.
 7. Visas komandas šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas.
 8. Šaudymo vadovas privalo prieš pradedant šaudymą:
  • patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;
  • paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis;
  • suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems šaudymo tvarką;
  • išduoti asmenims šaudmenis ir tvarkyti šaudmenų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;
 9. Šaudymo metu:
  • vadovauti šaudymo procesui ir tvarkyti šaudymo rezultatų apskaitą;
  • stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;
  • kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms ar gyvūnams, duoti komandą nutraukti šaudymą;

V. ŠAULIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Šaulys prieš pradedamas šaudymą privalo:
  • Prisistatyti šaudymo vadovui ar instruktoriui, pateikti ginklo leidimą ir ginklą apžiūrai, jei jo neturi išklausyti saugaus elgesio šaudykloje ir elgesio su ginklu instruktažą, bei pasirašyti instruktavimo žurnale ;
  • Šaulys kuriam nėra būtinas instruktažo išklausymas, instruktoriui ar šaudymo vadovui privalo pateikti galiojantį ginklo leidimą ir ginklą patikrinimui;
  • Įsitikinti, kad jo atsivežtas ginklas yra techniškai tvarkingas, pasitikrinti ar jo turimi šoviniai yra leistini šaudymui šaudykloje;
  • Nešaudymo metu, šovinius ir ginklą laikyti dėkluose, išskyrus atvejus, kai ginklas paliekamas atremtas į tam skirtas atramas, tačiau nepaliekamas be priežiūros;
  • Visoje šaudyklos teritorijoje visi asmenys privalo nešioti galvą saugančias kepures ir apsauginius akinius; būdami arti šaudymo vietų ar šaudydami naudoti ausų apsaugas nuo garso;
  • Esant akivaizdžiam šaudyklos technikos gedimui apie tai pranešti instruktoriui;
  • Instruktuoti su juo atvykusius asmenis apie buvimo šaudykloje metu keliamus saugumo ir tvarkos reikalavimus bei užtikrinti jų laikymąsi;
  • Užtikrinti su savim atsivežtų gyvūnų priežiūrą ir jų elgesį netrukdant šaudyklos darbui;
 2. Šaudymo metu šaulys privalo:
  • šaudyti pagal šaudyklos instruktoriaus nurodytą tvarką ir varžybų ar renginio nuostatus;
  • stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių asmenų nebūtų pašalinių;
  • stebėti, kad ugnies zonoje nebūtų pašalinių asmenų, gyvūnų, aptarnaujančios technikos;  pastebėjus kliūtis nedelsiant nutraukti šaudymą ir apie tai pranešti instruktoriui ar šaudymo vadovui;
  • ginklą užtaisyti tik šaudymo vietoje;
  • šaudant papildomai vadovautis medžioklės taisyklėse numatytais saugumo reikalavimais, FITASC federacijos šauliams keliamais saugumo ir etikos reikalavimais;
  • matant kitų šaulių saugumo reikalavimų pažeidimus apie tai nedelsiant pranešti instruktoriui ar šaudymo vadovui, imtis priemonių saugumo užtikrinimui;
 3. Šaulys turi teisę:
  • Visais jam kilusiais klausimais ar esant neaiškumams kreiptis į instruktorių ar šaudymo vadovą ir gauti papildomą informaciją;
  • Naudotis ausų ir akių apsaugos priemonėmis esančiomis šaudykloje;
  • Naudotis šaudykloje esančiu poilsio ir higienos inventoriumi;
  • Reikšti pastabas ir pasiūlymus dėl šaudyklos veiklos ir teikiamų paslaugų;

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šių taisyklių nesilaikantys ar jas pažeidžiantys asmenys įspėjami, o neklausantys įspėjimo – šalinami iš šaudyklos be teisės toliau ja naudotis.
 2. Už nepilnamečių vaikų, žiūrovų, naminių gyvūnų elgesį, tvarkos laikymąsi ir jų saugumą šaudykloje atsako juos atsivežęs šaulys.